De Datacommit aanpak

Wij werken vanuit drie rollen:

  • De business consultant zorgt voor een goed onderbouwd advies voor verbetermogelijkheden ter voorbereiding van een project.
  • De projectmanager zorgt voor het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak tijdens een project.
  • De business coach zorgt voor het opvolgen en beheersen na afloop van een project.

 

1. Voorafgaand aan een project

“De business consultant ANALYSEERT EN ADVISEERT.”

Quick scan
We maken kennis en bepalen wat de huidige stand van zaken is. We doen een quick scan om te bepalen op welk(e) gebied(en) verbetermogelijkheden zijn.

Knelpunten analyse
In de knelpunten analyse onderzoeken we het datamanagement in uw organisatie op de 3 thema’s; data performance, data processing en data protection.  We brengen knelpunten in kaart met behulp van interviews en het onderzoeken van systemen en procedures.

Verbetermogelijkheden advies
U ontvangt een onderbouwd advies over de mogelijkheden waarop uw datamanagement verbeterd kan worden. We presenteren  de verschillende alternatieven met de voor- en nadelen in opbrengsten en kosten. Voorbeelden van verbetermogelijkheden zijn software aanpassing, nieuwe pakketten, automatiseringsmogelijkheden, betere procedurebeschrijvingen, andere processen, het opleiden van mensen, enzovoort.

 

2. Tijdens het project

“De projectmanager VOERT UIT.”

Project definitie
De projectmanager beschrijft de gewenste situatie (in een eisen- en wensenpakket) en de te nemen stappen om er te komen

Projectplan
In het projectplan beschrijven we alles wat nodig is om het project te laten slagen. Er worden afspraken gemaakt over doelstelling, aanpak, fasering, oplevermomenten, testaanpak, tijd, bemensing, afhankelijkheden, risico’s en mitigatie, budget, op te leveren onderdelen, acceptatiecriteria en gebruik te hulpmiddelen.

Projectmanagement
Datacommit zorgt dat het projectplan wordt uitgevoerd en het project aan de gestelde eisen voldoet. We informeren het management over de voortgang en sturen indien nodig bij. Veelal wordt hierbij de agile SCRUM-methode toegepast en acteert de project manager of als product owner of als scrum master.

Eventueel deelprojecten uitvoeren en inhoudelijk ondersteunen
We kunnen ook inhoudelijk een deel van het traject uitvoeren. Zoals het beschrijven van procedures, het schrijven van een beleidsplan of hier een voorzet op geven.

 

3. Na afloop van een project of ad hoc 

“De business coach BEGELEIDT.”

Beoordeling/Assessment
Datacommit kan op vooraf vastgestelde momenten beoordelen in hoeverre de processen en procedures correct worden uitgevoerd en indien nodig aanscherpen, bijsturen of verbeteringen voorstellen.

Bewustwording/Awareness-training
In onze trainingen zorgen we ervoor dat medewerkers bewust blijven omgaan met (gevoelige) data. Met humor en confrontatie zorgen wij ervoor dat uw medewerkers scherp blijven.

Referenties